Duivenwaardsedijk 22, 3244 LG Nieuwe Tonge   |   T. +31 (0)6 10 230 303   |   E. info@faunaparkflakkee.nl   |   KVK 24410266   |   IBAN NL60 RABO 0122 1186 77

Watervervuiling in Azie

Aziatische klein klauwotter

(Aonyx cinereus)

Bewegingsgedrag

De Aziatische kleinklauw otter is een actieve en behendige zwemmer die zich goed kan aanpassen aan verschillende watertypen, waaronder rivieren, kreken, moerassen en mangroven. Ze zijn in staat om te duiken en te zwemmen op een diepte van ongeveer 5-8 meter gedurende maximaal 2 minuten.

Over het algemeen zijn ze het meest actief tijdens de schemering en ’s nachts, maar ze kunnen ook overdag actief zijn. Ze zijn meestal solitair of leven in kleine familiegroepen van maximaal 12 individuen.

Kleinklauwotters zijn omnivoren en hun dieet bestaat uit een verscheidenheid aan dieren, waaronder vissen, krabben, slakken, kreeften, insecten en kleine zoogdieren. Ze zijn zeer behendig en kunnen met hun voorpoten hun prooi vasthouden en deze dan met hun tanden doden voordat ze deze opeten.

Over het algemeen zijn kleinklauwotters speelse dieren die vaak spelen met elkaar en met voorwerpen in hun omgeving. Ze communiceren met elkaar via een verscheidenheid aan geluiden, waaronder fluiten, grommen en piepen.

Fysieke aanpassingen

 • Zwemvliezen: De dwergklauwotter heeft zwemvliezen tussen zijn tenen, waardoor het een uitstekende zwemmer is. Het kan snel en behendig zwemmen om te jagen op vis en andere waterdieren.
 • Flexibele nek en wervelkolom: De dwergklauwotter heeft een zeer flexibele nek en wervelkolom, waardoor het zijn kop en lichaam in verschillende richtingen kan draaien. Dit is handig bij het zoeken naar voedsel in smalle en complexe waterwegen.
 • Gevoelige snorharen: De dwergklauwotter heeft gevoelige snorharen die het gebruikt om zijn omgeving te verkennen en prooien op te sporen, zelfs in troebel water waar het zicht beperkt is.
 • Scherpe tanden en klauwen: De dwergklauwotter heeft scherpe tanden en klauwen, waardoor het gemakkelijk vis en andere prooien kan vangen en doden.
 • Waterafstotende vacht: De vacht van de dwergklauwotter is waterafstotend, waardoor het droog blijft terwijl het zwemt en jaagt in het water.
 • Sterke staart: De dwergklauwotter heeft een sterke staart die als roer fungeert tijdens het zwemmen en het helpt om zijn lichaamsbalans te behouden.

Al deze fysieke aanpassingen zijn belangrijk voor het overleven van de dwergklauwotter in zijn waterrijke omgeving. Ze maken het mogelijk om zichzelf te beschermen tegen roofdieren en zich aan te passen aan verschillende omgevingen.

Natuurlijke biotoop

De Aziatische kleinklauwotter leeft in de natuurlijke biotopen van rivieren, beken, moerassen en mangroven in delen van Zuidoost-Azië, waaronder India, China, Indonesië, Maleisië, de Filipijnen en Vietnam. Ze komen meestal voor in laaglandgebieden, maar kunnen ook voorkomen in bergachtige gebieden tot een hoogte van ongeveer 1.500 meter boven zeeniveau.

Hun leefomgeving bestaat meestal uit dichtbegroeide oevers met struikgewas, rotsen en omgevallen bomen die dienen als schuilplaatsen en nestplaatsen. Het water in hun biotoop is over het algemeen helder en stroomt langzaam tot matig snel, en bevat een verscheidenheid aan vissen en andere waterdieren waarop de otters jagen.

Bedreigingen

Helaas worden Aziatische kleinklauwotters bedreigd door verschillende factoren, waaronder:

 • Habitatverlies: Het verlies van hun leefgebied als gevolg van ontbossing, landbouw en damconstructie is een belangrijke bedreiging voor de Aziatische kleinklauwotter.
 • Menselijke verstoring: Toerisme, recreatie en ontwikkeling van infrastructuur in en rond hun leefgebieden kunnen leiden tot verstoring van hun leefomgeving en vermindering van hun leefgebied.
 • Jacht en handel: Aziatische kleinklauwotters worden vaak bejaagd voor hun vlees, pels en lichaamsdelen, die gebruikt worden in traditionele geneeskunde en andere toepassingen.
 • Verontreiniging: Verontreiniging van hun leefgebieden met pesticiden en andere verontreinigende stoffen kan leiden tot vergiftiging en vermindering van hun voedselbronnen.
 • Klimaatverandering: Klimaatverandering kan een negatief effect hebben op de waterkwaliteit en de beschikbaarheid van voedselbronnen voor otters.

Voortplanting

De voortplanting bij Aziatische kleinklauwotters vindt meestal plaats tijdens het regenseizoen wanneer de waterstanden stijgen. De paring vindt meestal plaats in het water en kan enkele uren tot enkele dagen duren. Na de paring zal het vrouwtje na een draagtijd van ongeveer 60 tot 64 dagen een nest maken van gras en bladeren in een holte of een gat in de oever of een boomstam.

Een typisch nest bestaat uit een of twee jongen, die blind en hulpeloos worden geboren. De jongen worden ongeveer 3 weken gezoogd en worden daarna geleidelijk geïntroduceerd in vast voedsel, dat door de moeder wordt gevangen en gebracht. De jongen blijven bij hun moeder tot ze ongeveer 10 tot 12 maanden oud zijn, waarna ze zelfstandig worden.

De Aziatische kleinklauwotter heeft over het algemeen een laag voortplantingspercentage en een lange levensduur, waarbij vrouwtjes ongeveer 10 tot 12 jaar oud kunnen worden en mannetjes ongeveer 8 jaar oud. Dit betekent dat het belangrijk is om hun leefgebied te beschermen en de druk op hun populaties te verminderen, zodat ze zich kunnen voortplanten en overleven in het wild.

Communicatie

Geluiden zijn een belangrijk onderdeel van hun communicatie. Ze maken een verscheidenheid aan geluiden, waaronder fluiten, piepen, grommen en krijsen, die worden gebruikt om verschillende boodschappen over te brengen. Bijvoorbeeld, jonge otters maken piepende geluiden om hun moeder te lokken, terwijl volwassen otters grommende geluiden maken om hun territorium te verdedigen.

Geuren spelen ook een belangrijke rol in hun communicatie. Ze markeren hun territorium en brengen informatie over hun status en identiteit over aan andere otters door middel van geurklieren op hun kin, nek en anus.

Daarnaast gebruiken Aziatische kleinklauwotters lichaamstaal om te communiceren. Bijvoorbeeld, een otter die zich bedreigd voelt, kan zijn staart opheffen om aan te geven dat hij agressief is.

Al deze communicatiemiddelen zijn belangrijk voor otters om informatie uit te wisselen en te communiceren met andere otters in hun groep of territorium.

Rol in het ecosysteem

Aziatische kleinklauwotters spelen een belangrijke rol in het ecosysteem waarin ze leven. Als roofdieren jagen ze voornamelijk op vissen, schaaldieren, kikkers en kleine zoogdieren, en dragen zo bij aan de regulering van de populaties van deze dieren. Door de jacht op schadelijke vissoorten kunnen ze ook helpen om de biodiversiteit van rivieren en andere wateren te behouden.

Daarnaast zijn Aziatische kleinklauwotters een belangrijke prooi voor grotere roofdieren zoals krokodillen, slangen en roofvogels. Hun aanwezigheid in het ecosysteem dient dus als voedselbron voor deze roofdieren.

Als semi-aquatische dieren spelen Aziatische kleinklauwotters ook een rol in het behoud van de kwaliteit van het water in hun leefomgeving. Ze helpen bij het filteren van het water door te jagen op en het verwijderen van schadelijke stoffen zoals pesticiden, en dragen bij aan het handhaven van de ecologische balans van hun omgeving.

Ten slotte zijn Aziatische kleinklauwotters ook belangrijk voor ecotoerisme, omdat ze populair zijn bij toeristen die graag wilde dieren willen zien. Dit draagt bij aan de economie van sommige gebieden waar otters voorkomen, wat weer kan bijdragen aan de bescherming van hun leefgebieden.

Olievervuiling in water

Olievervuiling in Azië verwijst naar het vrijkomen van aardolieproducten in waterlichamen, zoals rivieren, meren, kustwateren en oceanen, die ernstige schade kunnen veroorzaken aan het milieu en de gezondheid van de mens.

Olievervuiling kan verschillende bronnen hebben, waaronder ongevallen met tankers of olieplatforms, illegale dumpingen en lozingen van fabrieken. Azië is een regio met veel scheepvaart en olie-industrieën, waardoor het risico op olievervuiling groter is.

De gevolgen van olievervuiling zijn aanzienlijk en kunnen variëren van directe schade aan planten en dieren in waterlichamen tot gevolgen voor de menselijke gezondheid en de economie. Olie kan bijvoorbeeld de kieuwen van vissen en andere waterdieren verstoppen, waardoor ze stikken of ziek worden. Olievervuiling kan ook de waterkwaliteit verminderen, waardoor het moeilijker wordt om water te gebruiken voor irrigatie, drinkwater en recreatie.

Naast de directe gevolgen van olievervuiling voor het milieu en de menselijke gezondheid, kan het ook gevolgen hebben voor de economie. Olievervuiling kan bijvoorbeeld de visserij- en toerisme-industrie in de regio negatief beïnvloeden, wat kan leiden tot verlies van banen en inkomsten voor de lokale bevolking.

Om de gevolgen van olievervuiling in Azië te verminderen, zijn er verschillende maatregelen nodig, waaronder het verbeteren van de regelgeving en handhaving, het ontwikkelen van noodplannen voor noodsituaties met olievervuiling en het promoten van duurzame praktijken in de olie- en scheepvaartindustrie. Er zijn ook inspanningen nodig om de bewustwording van het belang van een schoon milieu te vergroten en om het publiek te informeren over de risico’s van olievervuiling en wat ze kunnen doen om het te voorkomen.

Wat is hiervan het gevolg voor de Aziatische kleinklauwotter?

Olievervuiling kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken bij otters, waaronder huidirritatie, ademhalingsproblemen en schade aan organen zoals de lever en de nieren. Het kan ook leiden tot sterfte van individuele dieren en een afname van de populatiegrootte. Olievervuiling zal de waterkwaliteit verminderen en de vispopulaties in rivieren en meren verminderen of zelfs doden, wat een belangrijke voedselbron is voor de Aziatische kleine klauwotter. Bovendien kunnen otters die in aanraking komen met olie hun vacht verliezen en huidproblemen ontwikkelen, wat hen kwetsbaar maakt voor onderkoeling en ziekten.

Daarnaast kan afval dat wordt gedumpt in het leefgebied van de otter gevaarlijk zijn, omdat het kan worden ingenomen door de otter of vast komen te zitten in hun vacht, wat kan leiden tot verwondingen en ziekten.

10 andere diersoorten die last hebben van olievervuiling

 1. Irrawaddydolfijn – een zoogdier dat voorkomt in rivieren en kustwateren van Zuidoost-Azië, en dat bedreigd wordt door verlies van leefgebied en watervervuiling, waaronder olievervuiling.
 2. Groene zeeschildpad – een schildpadsoort die in de kustwateren van Zuidoost-Azië voorkomt en die bedreigd wordt door olievervuiling en vervuiling van hun leefgebied.
 3. Malakka-slingerapen – een aap die in de regenwouden van Zuidoost-Azië voorkomt en die bedreigd wordt door verlies van leefgebied en vervuiling van hun leefomgeving.
 4. Bengaalse tijger – een grote katachtige die voorkomt in Zuidoost-Azië en bedreigd wordt door verlies van leefgebied en stroperij, waarbij olievervuiling hun leefgebied nog verder kan bedreigen
 5. Aziatische olifant – een grote zoogdier die in Zuidoost-Azië voorkomt en bedreigd wordt door verlies van leefgebied en stroperij, waarbij olievervuiling hun leefgebied kan aantasten.
 6. Sumatraanse neushoorn – een neushoornsoort die voorkomt in Zuidoost-Azië en die bedreigd wordt door verlies van leefgebied en stroperij, waarbij olievervuiling een extra bedreiging kan vormen voor hun al kwetsbare populaties.
 7. Gangesdolfijn – een zoogdier dat voorkomt in rivieren in Zuidoost-Azië en dat bedreigd wordt door watervervuiling, inclusief olievervuiling.
 8. Schubdier – een zoogdier dat voorkomt in Zuidoost-Azië en dat bedreigd wordt door stroperij en verlies van leefgebied, waarbij olievervuiling ook een bedreiging kan vormen voor hun overleving.
 9. Mekongreus – een vissoort die voorkomt in de Mekong-rivier in Zuidoost-Azië en die bedreigd wordt door watervervuiling, inclusief olievervuiling, en overbevissing.
 10. Aziatische zwarte beer – een beer die voorkomt in Zuidoost-Azië en die bedreigd wordt door verlies van leefgebied en stroperij, waarbij olievervuiling een extra bedreiging kan vormen voor hun overleving.

Wat kunnen we doen?

Het is van vitaal belang om deze bedreigingen aan te pakken en maatregelen te nemen om de Aziatische kleinklauwotter te beschermen, zodat hun populaties kunnen blijven groeien en bijdragen aan de biodiversiteit en het evenwicht in hun ecosysteem. 

 • Natuurbehoud en -beheer, het verminderen van habitatvernietiging, het reguleren van de jacht en handel in otters en het beperken van vervuiling.
 • Verminder onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, zoals olie, door meer te investeren in schone energiebronnen zoals wind- en zonne-energie.
 • Regelgeving afdwingen om bedrijven en industrieën te verplichten om verantwoordelijk om te gaan met hun afvalstoffen en om olielekkages te voorkomen.
 • Betere monitoring van zee- en rivierverkeer om te voorkomen dat olietankers en andere schepen ongelukken veroorzaken die leiden tot olievervuiling.
 • Zorg voor een goede afvalverwerking en afvalwaterzuivering om te voorkomen dat vervuiling in waterlopen terechtkomt.
 • Herstel van beschadigde ecosystemen door middel van opruimacties, het planten van mangroven en andere kustvegetatie, en het ondersteunen van het herstel van visbestanden.
 • Verhoogde inzet voor de bescherming en het behoud van de bedreigde diersoorten en hun leefomgeving, door middel van bewustmakingscampagnes, ecotoerisme, beschermde gebieden, enz.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...